Förenkla – helt enkelt

Förenkling – för företagens skull

Nu avslutas Förenkla – helt enkelt. Efter åtta år och 148 genomförda utbildningar med över 20 000 deltagare. Här följer en slutrapport om den framgångsrika resa som hittills gjorts och bidragit till många kommuners utveckling av samarbetet med sitt lokala näringsliv. Men vad var det egentligen som gjorde Förenkla – helt enkelt till en sådan framgång? Och var det så enkelt?

Förenkla – helt enkelt är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Den riktar sig till chefer, handläggare och politiker som möter företag i sitt arbete. Utbildningen handlar om att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten och skapa en större förståelse för företagens behov. Inte alltid så enkelt att förenkla.

Att ha ett bra företagsklimat är en av grundförutsättningarna för att skapa en välmående kommun. Det skapar jobb, välfärd och får invånarna att trivas och stanna kvar. För att få ett bättre företagsklimat måste det vara enkelt att starta och driva företag.

Graf: 8 av 10 företag har någon gång kontakt med kommunen och det är ofta i ärenden där de måste det.

Starta restaurang – inte helt enkelt

Tänk dig att du vill starta en restaurang. Du måste registrera företaget, få bygglov för att bygga om lokalen eller sätta upp skyltar på fasaden, tillstånd för att servera alkohol, registrering för att få laga och sälja livsmedel, tillstånd för uteservering, tillstånd för musik och så vidare. Det kan innebära kontakt med ett tiotal myndigheter. Allt är inte kommunala ärenden, men ganska mycket. Det första är att se vilka frågor som vi som kommun faktiskt kan påverka. Där tar Förenkla – helt enkelt sitt avstamp. Den som företräder kommunen, som förtroendevald och tjänsteman, har stora möjligheter att påverka hur det är att starta och driva företag på den platsen.


Anmälningar, tillstånd, tillsyn och kontroller

Graf: Restaurangägare mellan många krav från kommun, myndigheter och övriga.


Det här är Förenkla – helt enkelt

Bock (✓)

En plattform för kommunens egna förenklingsarbete med flera utbildningstillfällen.

Bock (✓)

En utbildning för alla medarbetare och förtroende i kommunen som möter företagen.

Bock (✓)

Skapa bra interna samarbeten och samordning mellan funktioner och förvaltningar.

Bock (✓)

Förenkling för företagande i fokus.

Bock (✓)

Skapa större förståelse för företagens behov.

Bock (✓)

Skapa tillitsfulla och långiktiga relationer mellan kommunen och näringslivet.

Graf: Enligt Tillväxtverket kostar administration av samtlig lagstiftning svenska företag 90 miljarder årligen.

8 av 10 företag har någon gång kontakt med kommunen och det är ofta i ärenden där de måste det – alltså i myndighetsärenden. Det är anmälningar, tillstånd, tillsyn och kontroller. Om dessa kontakter upplevs som effektiva och rättssäkra förenklar det företagandet.

Att regler påverkar företagens tillväxtvilja visar sig också i undersökningen Företagens villkor och verklighet där lagar och myndighetsregler är ett av de största tillväxthindren.


Thomas Forslin, projektledare för Förenkla Helt Enkelt, berättar om syftet med utbildningen.

148 kommuner genomfört

Graf: Tidsstaplar. Mål 1, mål 2, Efter 8 år. 148 kommuner 20.000 tjänstepersoner

Målet var till en början 10 kommuner, men intresset visade sig vara mycket större. Därefter, ökades målet till 20 kommuner och att 2 000 tjänstepersoner och politiker. Men det stannade inte vid det.

SKL blev överväldigade av det ständigt växande intresset för Förenkla – helt enkelt. 2018 – åtta år efter starten – har 148 kommuner genomfört utbildningen och omkring 20 000 tjänstepersoner och förtroendevalda har deltagit. Kommunernas vilja att utveckla sitt lokala företagsklimat har visat sig enormt stort. Det är tydligt att kommunerna vill ta ansvar för och utveckla förutsättningarna för nya företag att starta och för befintliga företag att driva sin verksamhet och växa.

Lista över deltagande kommuner

Målet

Att ge deltagarna ökade insikter om näringslivet i kommunen, dess betydelse för att skapa sysselsättning och resurser till välfärden och kom¬munens mål för tillväxt och näringslivsutveckling

Skapa förståelse för att ett bra företagsklimat öppnar för ett mer jämställt företagande och mer mångfald

Ge insikter om företagens villkor och drivkrafter

Ge förståelse för hur regelverk påverkar företagen och att tillämpningen kan utvecklas utan att ge avkall på god myndighetsutövning

Ge varje deltagare ökat engagemang och ansvarstagande när de som tjänstepersoner eller politiker möter företag i sin vardag

Tydliggöra roller och ansvar mellan förvaltningar, politiker och tjänste¬män samt kommunen och företagen

Visa på vinsterna för både företag och kommun med ett samarbete mellan förvaltningar där alla bidrar och skapar en grund för ett kontinuerligt och långsiktigt arbete på hemmaplanAnnelie Ekström, KSO, Torsås kommun, berättar om sina förväntningar på utbildningen.

Det började med en mätning

Graf: Tidsaxel med mätare i toppenVilka förändringar tror man sig kunna göra efter utbildningen? Ann-Marie Fagerström, KSO, Emmaboda, förklarar.


Författaren Anders Johnson berättar om varför byråkrater och entreprenörer behöver varandra.


Henrik Nilsson Bokor, KSO Torsås kommun, berättar om vikten av regionalt samarbete.


Grunden i Förenkla – helt enkelt är att det är en utbildning för kommunen, inte enskilda medarbetare. Det är kommunen som organisation som ska bli bättre på att möta företagen utifrån deras behov.

Det är också kommunen själv som bäst hittar de områden som behöver utvecklas och ta ansvar för att verksamhetsutvecklingen genomförs.

Alla medarbetare, ledare och förtroendevalda är resursen i detta utvecklingsarbete. Förenkla – helt enkelt är därför en plattform för kommunens utvecklingsarbete där utbildningsdagarna framförallt ger perspektiv och inspiration. Utbildningen genomförs i flera steg med tid emellan för kommunens egna arbete.

Under åren från starten 2010 har utbildningen utvecklats och förändrats, men grundstrukturen är densamma. Så här såg strukturen ut 2018:


Block 1

Förträff ledning
2 timmar

Tydligt ledarskap
• Introduktion
• Målbild – det vill kommunen uppnå
• Ledarskapets roll i förändringsarbetet

Utbildningen inleds alltid med en förträff med såväl politiska ledningen som tjänstemannaledningen. Vid block 1 får ledningen information om hur utbildningen genomförs och vad som krävs av ledarskapet för en bra utväxling av insatsen. Blocket genomförs i god tid innan själva utbildningsinsatsen för att säkerställa möjligheten till ett stort deltagande vid block 2.


Block 2

Företagen, kommunen och framtiden

Attityd och service. Ökad förståelse för företagens behov och utmaningar.
• Vårt lokala företagande
• Lokala utvecklingsmål
• Vad tycker företagen
• Du/vi som möter företagen
• Attityder och det professionella bemötandet

Vid denna första stora utbildningsdag har SKL inget tak för antalet deltagare. Kommun ska bjuda in brett och alla förtroendevalda, chefer och medarbetare som företräder kommunen i möte med det lokala näringslivet kan delta.

Programmet

 • Därför är vi med – detta vill vi uppnå: Kommunstyrelsens ordförande

 • Introduktion: Thomas Forslin, SKL

 • Omvärldsperspektiv: Entreprenörskap, företagsklimat, välfärd hur ser sambanden ut? Anders Johnson

 • Företagens perspektiv: Hur upplevs vardagen? Lars Ericson, hotellföretagare

 • Kommunperspektiv: Forumteater med Forumbyrån

 • Ditt perspektiv: Hur bemöter vi varandra? Värdskapet AB

 • Deltagande: Medskick till er plan

Dagen inleds med att högsta politiska ledningen hälsar alla deltagare välkommen och beskriver målet med utbildningen. Här presenteras de politiska mål som finns för kommunens utveckling och tillväxt. Därefter tar SKL över.

Dagen avslutas med att alla deltagare ger sina förslag på förbättringsområden. Det är starten på kommunens arbete att ta fram sin egen plan för verksamhetsutveckling.


Koppla på hjärtat och tänk dig in i den andres situation. Helena Jönsson från Värdskapet berättar om bemötande.Fördjupning

Hur gör vi?
Fördjupning för definierade målgrupper i kommunen

Effektiv förvaltning och service i myndighetsutövning.
• Samordning av företagens processer
• Gemensamt ansvarstagande
• Service, rådgivning och myndighetsrollen
• Verksamhetsutveckling utifrån kundens behov

Denna fördjupning är central för utbildningen då vi går in mer i detalj kring vad förenkling och service innebär för företagen. Hela ”myndighetskommunen” deltar, dvs. plan/bygg, miljö/hälsa, serveringstillstånd, brandskydd, markupplåtelse. Viktigt att ledarskapet finns med och gärna även nämndpresidier. Kommunen bör också bjuda in förvaltningar med ”myndighetsliknande” uppdrag. Exempelvis gata/park, upphandling och renhållning. Vid sidan av myndighetsfunktioner ska medarbetare från näringsliv, kommunikation och kommunledning delta.

Programmet

 • Den empatiske byråkraten Anders Persson, Linköpings Universitet

 • Skatteverket från risad till rosad Skatteverket

 • Utveckling och dialog för nöjdare kunder Ulrika Riseby, Great Market Interaction

 • Workshop utvecklingsområden till kommunens planBlock 3

Handla! Så här lägger vi vårt pussel

• Kommunen är draglok för utveckling
• Det här gör vi för att utveckla företagsklimatet
• Gemensamma mål och personliga utmaningar
• Mäta företagsklimatet och sätta mål

Utbildningen avslutas med samma breda deltagande som under block 2. Här presenterar kommunen själva sin plan och den tas emot av kommunledning. Planen kan innehålla såväl nya som redan pågående utvecklingsaktiviteter. Det viktiga är att det görs i ett sammanhang som visar bredden på kommunens uppdrag och behov som finns av samordning och gemensamt ansvarstagande.

SKL ger två föredrag som tar sikte på kommunorganisationens nyckelroll för utveckling och gjuta mod i varje medarbetare och chef att våga göra på nya sätt.

Program

 • Kommuner är draglok för utveckling Janne Holmbom, Holmbom & co

 • Gemensamma mål. Det här vill vi utveckla för ett ännu bättre företagsklimat i presentation av handlingsplan spännande exempel på verksamheter som utvecklar vår kommun

 • Diskussion om gemensamma mål och personliga utmaningar

 • Från idé till kreativ handling Mia Carlén, Startcentrum

 • Så går vi vidare med Förenkla – helt enkelt Kommunstyrelsens ordförande

Förenkla – helt enkelt ger resultat för kommunerna

Så här blev det. Lars Persson, näringslivschef i Simrishamn berättar om resultatet.


Kommunerna blir alltmer lyhörda för vad företagen behöver och lyckas också bättre möta deras behov. Ett samband som sticker ut är att de kommuner som genomgått Förenkla – helt enkelt får ett bättre resultat i mätningar. Öppna Jämförelser Företagsklimat heter den undersökning som SKL genomför varje år. Företag som haft ett myndighetsärende i kommunen under det senaste året får besvara frågor om hur de upplevt den kontakten. Det mäts i ett Nöjd Kund Index (NKI).

Sedan startåret 2010 har det totala NKI-resultaten ökat från 66 till 71, dvs. med fem enheter. Allt fler kommuner når upp till ett NKI på 70 eller mer, vilket bedöms vara högt. Svenskt Kvalitetsindex genomför studier som undersöker hur nöjda medborgarna i Sverige är med de myndigheter man haft en fördjupad kontakt med NKI-måttet. Genomsnittet av myndigheternas NKI-resultat är 58 och där Skatteverket har bäst resultat med 70 (www.kvalitetsindex.se). Även om mätningarna inte är helt jämförbara ger det en indikation hur bra kommunernas genomsnittliga resultat är.

Sedan år 2010 har betyget ökat markant för tre områden; bemötande, rättssäkerhet och information. Bemötandet har ökat med hela sex enheter, rättssäkerhet med fem och information med fyra. Vi ser alltså att kommuner generellt framgångsrikt har utvecklat servicen i sin myndighetsutövning och att Kommuner som genomfört Förenkla – helt enkelt presterar bättre än de som inte har deltagit.

Kommuner som genomfört Förenkla – helt enkelt presterar bättre än de som inte har deltagit. En grundläggande del för ett bättre lokalt företagsklimat är alltså uppnått för en majoritet av kommunerna som genomfört Förenkla – helt enkelt.

Undersökning visar:
NKI har ökat för kommuner som gått utbildningen.

Fyra av fem kommuner, som deltar i undersökningen 2017, som deltagit vid något tillfälle tidigare samt genomfört utbildningen ”Förenkla – helt enkelt”, har ökat sitt totala NKI. Motsvarande andel för de som inte genomför utbildningen är tre av fyra. För de kommuner som genomfört utbildningen ”Förenkla – helt enkelt” har NKI i genomsnitt ökat med fem enheter, vilket kan jämföras med en ökning på fyra enheter för de kommuner som inte genomfört utbildningen.

Mer information:

Webb
skl.se

Bookmark
Remove
Footnote