Landstingens fastighetsbestånd

Sammandrag av 2016 års nyckeltal

FOU-Fonden för Landstingens och regionernas fastighetsfrågor


Förord

Varje år samlar landstingen och regionerna in nyckeltal för fastighetsområdet. Insamlingen är frivillig, men det finns i stort sett kompletta nyckeltal sedan år 1996. Nyckeltalen beskriver storleken på landstingens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringarna, mediaanvändningen och kostnaderna för driften av lokalerna. Uppgifterna redovisas på landstingsnivå och på sjukhusnivå. Det är landstingen och regionerna som själva står för innehållet i sina nyckeltal.

Detta är det fjärde årssammandraget som SKL publicerar om landstingens och regionernas fastighetsnyckeltal. Syftet är ge information och kunskap om landstingens fastighetsbestånd. I sammandraget presenteras ett urval av fastighetsnyckeltalen som finns i den öppna Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se.

Projektet har initierats och finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för landstingens fastighetsfrågor. Rapporten är författad av Saija Thacker, Sveriges Kommuner och Landsting.


Stockholm i oktober 2017

Gunilla Glasare
Avdelningschef

Peter Haglund
Sektionschef

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Sveriges Kommuner och LandstingLokalytor

Area egna lokaler

Graf: Kurva som visar area egna lokaler

Area inhyrda lokaler

Graf: Kurva som visar area inhyrda lokaler

kommentar

En tydlig trend är att arean för landstingens egna lokalbestånd har minskat sedan år 1996 – från cirka 15 miljoner kvadratmeter till dagens knappa 12 miljoner. Under samma period har arean inhyrda lokaler ökat något men denna trend bröts 2016.

Area egna och inhyrda lokaler år 2016

Graf: Staplar som visar area egna och inhyrda lokaler år 2016

Area egna och inhyrda lokaler per invånare år 2016

Graf: Staplar som visar area egna och inhyrda lokaler per invånare år 2016

kommentar

Västra Götaland, Stockholm och Skåne står för nästan 40 % av den totala arean. Samtidigt visar det nedre diagrammet att dessa tre landsting tillsammans med Region Kronoberg har lägst antal kvadratmeter lokaler per invånare.

Area egna lokaler per lokalkategori

Graf: Stplar som visar area egna lokaler per lokalkategori

Topplista 2016 – area per sjukhusområde

Graf: Staplar som visar topplista 2016 – area per
sjukhusområde

kommentar

Fastighetsbeståndets volym har totalt sett minskat och uppdelat per kategori blir det tydligt att de fastigheter som landstingen och regionerna fokuserat på att behålla är sjukhusen. Sjukhusen på topplistan är desamma som året innan även om den inbördes ordningen förändrats något.


Fastighetsinvesteringar

Investeringar i landsting/regioner

Graf: Korva som visar investeringar i landsting/regioner

Investeringar per landsting/region år 2016

Graf: Staplar som visar investeringar per landsting/region år 2016

kommentar

Investeringarna i landstingens fastighetsbestånd har ökat kraftigt under senare år men verkar nu ha stagnerat på en nivå kring 10 miljarder kronor. Nya Karolinska Solna ingår inte i uppgifterna p.g.a. att projektet finansieras genom en OPS-lösning. Uppgifter saknas från Region Gävleborg.

Investeringar per invånare år 2016

Graf: Staplar som visar investeringar per invånare år 2016

Topplista 2016 – investeringar i sjukhusområden

Graf: Staplar som visar topplista 2016 – investeringar i sjukhusområden

kommentar

Beroende på hur statistiken om investeringarna i landstingen framställs så framträder olika bilder. Här ovan presenteras investeringarna per landsting, per invånare. Uppgifter saknas från Region Gävleborg. Det är viktigt att ha i åtanke att byggprojekt oftast sträcker sig över flera år och att utfallet därför kan variera från år till år inom respektive landsting. Nya på topplistan är Helsingborgs lasarett och Vrinnevisjukhuset i Norrköping.


Driftkostnader

Mediakostnader

Graf: Kurvor som visar mediakostnader

Kostnad för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll

Graf: Kurvor som visar kostnad för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll

kommentar

Trenden med minskade mediakostnader de senaste åren fortsätter. Efter de senaste årens ökningar minskar även kostnad för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll något.

Driftkostnad inkl. felavhjälpande underhåll år 2016

Graf: Staplar som visar Driftkostnad inkl. felavhjälpande underhåll år 2016

Driftkostnad inkl. felavhjälpande underhåll universitetssjukhusen

Graf: Staplar som visar Driftkostnad inkl. felavhjälpande underhåll universitetssjukhusen

kommentar

De totala driftkostnaderna varierar mellan landstingen. Gemensamt för nästan samtliga landsting är dock att mediakostnaderna utgör mer än hälften av de totala driftkostnaderna. Uppgifter saknas från Region Gävleborg. Driftkostnad inkl. felavhjälpande underhåll har gått ner vid de flesta universitetssjukhus 2016 jämfört med året innan.


Mediaanvändning

Användning av värme, el och fjärrkyla

Graf: Staplar som visar användning av värme, el och fjärrkyla

Användning av värme, el, fjärrkyla år 2016

Graf: Staplar som visar användning av värme, el, fjärrkyla år 2016

kommentar

Användningen av el och köpt normalårskorrigerad värme per kvadratmeter har minskat med över 20 procent sedan år 2000 och fortsätter minska. Från 2009 redovisas även fjärrkyla vilken liksom egenproducerad värme ökat över tid. För bättre jämförbarhet med elbaserad kyla delas fjärrkyla med faktor 3, vilket tillämpats för elkyla i BBR. Egenproducerad el från sol och vind ingår i elanvändningen.

Användning av vatten

Användning av vatten år 2016

kommentar

Sedan år 1997 har vattenanvändningen minskat med nästan 28 procent och verkar ha stagnerat kring 0,57 kbm/kvm. Mellan åren 2015-2016 har vattenanvändningen i Landstinget i Värmland minskat mest med 21 procent.


Samtliga nyckeltal i Kolada

Landstingens samtliga fastighetsnyckeltal finns på www.kolada.se. I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa landstingens fastighetsverksamheter från år till år, och du får underlag för analyser och jämförelser. Fastighetsnyckeltalen bygger på att landstingen gör en årlig frivillig redovisning.

Nyckeltal på landstingsnivå

För att hitta landstingens fastighetsnyckeltal på landstingsnivå i www.kolada.se gör du på följande sätt:

 1. Klicka på ”fri sökning”

 2. Sätt markören i fältet ”välj nyckeltal” och klicka på ”bläddra”

 3. Välj ”särskilda nyckeltalssamlingar – landsting”

 4. Välj ”fastigheter”

Här finns landstingens samtliga fastighetsnyckeltal. De är indelade i sex olika grupper.

 1. Kapital

 2. Area

 3. Kostnad

 4. Kostnad drift

 5. Media

 6. Övrigt

För att välja vilka landsting du vill ha nyckeltal för gör du på följande sätt:

 1. Sätt markören i fältet ”sök kommun/landsting” och klicka på ”bläddra”

 2. Välj ”alla landsting (ovägt medel)” eller

 3. Välj de landsting du vill ha data för

För att välja vilka årtal du vill ha nyckeltal för gör du på följande sätt:

 1. Klicka på pilen vid ”välj år”

 2. Markera de år du vill ha data för

Avsluta din sökning med att klicka på ”verkställ”.

Du kan enkelt visa siffrorna i tabeller, diagram eller kartor. Siffrorna kan kopieras över till bilder i dokument eller presentationer. Du kan också exportera data till Excel för att bearbeta siffrorna på egen hand.

Nyckeltal på sjukhusnivå

För att hitta landstingens fastighetsnyckeltal på sjukhusnivå i www.kolada.se gör du på följande sätt för att se samtliga sjukhus för ett specifikt nyckeltal:

 1. Klicka på ”enhetsnivå”

 2. Klicka på ”alla enheter, valt nyckeltal”

 3. Sätt markören i fältet ”välj nyckeltal” och klicka på ”bläddra”

 4. Välj ”fastigheter – landsting”

 5. Välj de nyckeltal du vill ha data för

För att hitta landstingens fastighetsnyckeltal på sjukhusnivå i www.kolada.se gör du på följande sätt för att se samtliga nyckeltal för ett specifikt sjukhus:

 1. Klicka på ”enhetsnivå”

 2. Klicka på ”alla nyckeltal, vald enhet”

 3. Sätt markören i fältet ”välj enhet” och klicka på ”bläddra”

 4. Välj ”fastigheter – landsting”

 5. Välj de landsting du vill ha data för

 6. Välj de sjukhus du vill ha data för

För att välja vilka årtal du vill ha nyckeltal för gör du på följande sätt:

 1. Klicka på pilen vid ”välj år”

 2. Markera de år du vill ha data för

Avsluta din sökning med att klicka på ”verkställ”.

Du kan enkelt visa siffrorna i tabeller, diagram eller kartor. Siffrorna kan också kopieras över till bilder i dokument eller presentationer. Du kan också exportera data till Excel för att bearbeta siffrorna på egen hand.
© Sveriges Kommuner och Landsting, 2017
ISBN/Beställningsnummer: 978-91-7585-493-9
Text: Saija Thacker
Illustration/foto: Saija Thacker
Produktion: Sveriges Kommuner och Landsting


ISBN 978-91-7585-493-9
Ladda ner på webbutik.skl.se
Post: 118 82 Stockholm | Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00 | www.skl.se


Logotyp: SKL

Bookmark
Remove
Footnote